Thiết lập slider

Hướng dẫn quản lý banner slider Để quản lý slider quý khách vui lòng truy cập Cài đặt website –> Bố cục –> Thiết lập slider. Quý khách có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa banner slider cũ. Khi nhấn Tạo mới slider quý khách vui lòng không để trống các trường có […]

Quản lý tài khoản

Hướng dẫn đổi mật khẩu và tài khoản quản trị Để quản trị quý khách vui lòng nhấn vào Cài dặt website –> Quản lý tài khoản –> Tài khoản.  Tại đây quý khách cũng có thể thêm mới tài khoản quản trị hoặc chỉnh sửa thông tin như tên, […]